Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Закони

ЗАКОН за училищното и предучилищното образование

ЗАКОН за народната просвета

ЗАКОН за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план

ЗАКОН за професионалното образование и обучение

ЗАКОН за висшето образование

ЗАКОН за развитието на академичния състав в Република България

ЗАКОН за насърчаване на научните изследвания