Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Центърът се ръководи от директор и е структуриран в три отдела: отдел „Оценяване в предучилищното и училищното образование“


отдел „Международни изследвания в образованието и анализи“


отдел „Административно-правно и финансово-счетоводно обслужване“