Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обект

Начална дата: 29.11.12

ЦЕНТЪР ЗА КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ на основание чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 19, ал.1 от Закона за държавната собственост и чл.13, ал. 5 и чл. 51 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, обявява:

На 10.01.2013 г. в 10.00 часа в сградата на Център за контрол и оценка на качеството на училищното образованието с адрес: гр. София - 1113, бул. Цариградско шосе № 125, бл. 5, ще се проведе търг с тайно наддаване за определяне на наемател на следния обект:
    Част от държавен имот – площ от 150 (сто и петдесет) кв.м., находящ се в приземния етаж на сградата за кафе-ресторант.

-    Срок на наемното правоотношение – до 5 години;
-    Депозит за участие – 200 лева;
-    Цена на тръжната документация – 10 лв.
Писмените предложения за участие се подават пред комисия на – 10.01.2013 г. от 9.00 до 10.00 ч.

Оглед на обекта – всеки работен ден от 10.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 15 часа.

Телефон за справки 02/ 970 56 29

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още