Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обща площ 2. 00 кв. м от сградата на ЦОПУО находяща се на адрес бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5 за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомата за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия за срок от 3 години.

Начална дата: 17.02.22

Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Обявява търг с тайно наддаване за определяне на наемател на обща площ 2. 00 кв. м от сградата на ЦОПУО находяща се на адрес бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5 за инсталиране и експлоатация на 2 (два) броя комбинирани вендинг автомата за продажба на топли и студени напитки и пакетирани изделия за срок от 3 години.

Консумативните разходи (електроенергия, вода и др.), текущите и основните ремонтни дейности, както и дължимата такса смет съобразно наетата площ, са за сметка на наемателя.

Търгът ще се проведе на 21.03.2022 г. от 10:00 часа в сградата на ЦОПУО, етаж 2.

Начална месечна тръжна цена – 242,00 лв. (двеста четиридесет и два) лева.

Тръжната документация е публикувана на интернет страницата на ЦОПУО - www.copuo.bg, обяви и търгове.

Депозитът за участие в търга е в размер на 250,00 (двеста и петдесет) лева и се внася по депозитната сметка на ЦОПУО BG05 UNCR 7630 3100 116561 - UNCRBGSF.

Заявления за участие в търга се приемат в деловодството на ЦОПУО до 17:00 часа на 18.03.2022 г. включително.

Телефон за справка: 02 970 56 11

Тръжна документация:

Заповед.pdf (7.04 MB)

Обр. 1 - заявление за участие.docx (13.32 KB)

Обр. 2 – декларация.docx (14.63 KB)

Обр. 3 – ценово предложение.docx (12.93 KB)

Обр. 4 – проект на договор.docx (20.1 KB)

Обр. 5 – декларация за оглед.docx (13.57 KB)

Заповед за избор.pdf (90.23 KB)

Заповед за избор 2.pdf (98.06 KB)

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още