Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот за монтиране и поддържане на самопродаващи машини за топли напитки и за безалкохолни напитки и храни, в сградата на ЦОПУО

Начална дата: 07.08.17

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) във връзка с чл. 13, ал. 5 от ППЗДС, Заповед РД-07-72 от 03.08.2017 г. на директора на ЦОПУО се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот за монтиране и поддържане на 1 (един) брой самопродаваща машина за топли напитки и на 1 (един) брой самопродаваща машина за безалкохолни напитки и храни в сградата на ЦОПУО гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 125, блок 5.

Срок за отдаване под наем: 2 (две) години.
Размер на отдаваната под наем площ: 2 (два) кв. м
Критерий за оценка: най-висока предложена цена.
Начална цена: 110 лева за поставяне на един брой самопродаваща машина – 1 (един) кв. м

Срок и място за закупуване и получаване на конкурсната документация – стая № 209, ет. 2, ЦОПУО, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, всеки работен ден от деня следващ датата на публикуване на обявата до 07.09.2017 г. от 09.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч. Тел. за контакт: 02/970 56 11. Цена за закупуване на тръжната документация: 20 лв., платима по банков път.

Срок и място за извършване на оглед на предлаганите помещения: след закупуване на тръжната документация с уговорен час в работното време на ЦОПУО на тел. 02/970 56 11 – всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч. до крайния срок за подаване на документи за участие в търга.

Срок и място за подаване на предложенията: стая № 216, ет. 2, ЦОПУО гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5 до 16.30 часа на 08.09.2017 г.

Дата, място и час за провеждане на конкурса – 11.09.2017 г. в стая № 208, ет. 2, ЦОПУО, гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, 10.00 часа, от комисия при открито заседание.

Тръжна документация:

Тръжна документация комлект.pdf (219.73 KB)

Заявление за участие.docx (15.97 KB)

Ценово предложение.docx (16.47 KB)

Декларация.docx (18.49 KB)

Декларация оглед.docx (14.98 KB)

Проект за договор.docx (28.23 KB)

Заповед за избор.pdf (209.57 KB)ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още