Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот за монтиране и поддържане на самопопродаващи машини за кафе и закуски, в сградата на ЦКОКУО

Начална дата: 21.01.16

На основание чл. 16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост (ЗДС), чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) във връзка с чл.13, ал. 5 от ППЗДС, Заповед РД-07-18 от 18.01.2016 г. на директора на ЦКОКУО обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот за монтиране и поддържане на 2 (два) броя самопродаващи машини за топли напитки и 2 (два) броя самопродаващи машини за храни и напитки в сградата на ЦКОКУО гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 125, блок 5

Срок за отдаване под наем: 2 (две) години.
 Критерий за оценка: най-висока предложена цена.
Начална цена 110 лева за поставяне на един брой автомат.
Срок и място за закупуване и получаване на конкурсната документация – Стая № 209, ет. 2, ЦКОКУО, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, всеки работен ден от деня следващ датата на публикуване на обявата до 19.02.2016 г. от 09.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч. Тел. за контакт: 02/970 56 11. Цена за закупуване на тръжната документация 20 лв.
Срок и място за извършване на оглед на предлаганите помещения: след закупуване на тръжната документация с уговорен час в работното време на ЦКОКУО на тел. 02/970 56 11 – всеки работен ден от 09.30 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 16.30 ч. до крайния срок за подаване на документи за участие в търга.
Срок и място за подаване на предложенията: Стая 216, ет. 2, ЦКОКУО, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5 до 16:30 часа на 22.02.2016 г.
Дата, място и час за провеждане на конкурса – 23.02.2016 г. в стая 208, ет. 2, ЦКОКУО, гр.София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 5, 10:00 часа, от комисия при открито заседание.

Тръжна документация:

тръжна документация комплект.pdf (247.96 KB)

ценово предложение.docx (16.04 KB)

декларация оглед.docx (15.11 KB)

декларация.docx (18.13 KB)

образец 1 .docx (15.54 KB)


проект за договор.docx (29.02 KB)

заповед за избор на наемател.pdf (33.07 KB)

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още