Публично състезание

14.04.21 Профил на купувача

Вид на процедурата: Публично състезание

Предмет на поръчката: „Изграждане, внедряване и поддръжка на Единна информационна система за изпити и прием“

Линк към: Регистър на обществените поръчки (eop.bg)

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още