Публично състезание

21.01.21 Профил на купувача

Вид на процедурата: Публично състезание

Предмет на поръчката:Осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана на административна сграда на ЦОПУО и имуществото в нея за период от 36 месеца.

Линк към: Регистър на обществените поръчки (eop.bg)

Договор.pdf (1.1 MB)

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още