Eurostudent III

Проект „EUROSTUDENT” III в България

 

През 2006 г. Република България се включи в изпълнението на проект „EUROSTUDENT” III, в който участват 23 европейски държави. Проектът се координира от HIS International Studies – Хановер, Германия. Той се финансира от програма „СОКРАТ” и образователните министерства на Германия и Холандия и се реализира с активната подкрепа на ESIB.
    По предложение на Министерството на образованието и науката изпълнението на проекта в България се извършва от Център за контрол и оценка на качеството на образованието, отдел „Мониторинг и информация за качеството на висшето образование”.
    Основната цел на проект „EUROSTUDENT” III (http://www.eurostudent.eu) е да се направи проучване на социално-икономическите условия за живот на студентите в Европа. Събраните данни ще подкрепят идентифицирането на препятствията за равен достъп и международна мобилност, тъй като едно от предварителните условия за тяхното отстраняване е пряко свързано със студентския икономически и социален статус.
    Резултатите от проекта могат послужат за вземането на адекватни управленски решения, които да доведат до подобряване на социалната подкрепа за студентите и за повишаване качеството на обучението.
    Изследването включва само студенти от образователно-квалификационните степени „БАКАЛАВЪР” и „МАГИСТЪР”, записани в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение. 
  Проектът се осъществява чрез провеждането на анкетно проучване сред студентите и в сътрудничество с висшите училища. Анкетната карта ще може да бъде попълвана on-line от всеки студент, след като той получи на посочен от него e-mail адрес индивидуална парола за достъп. 

Резултатите от участието на България в EUROSTUDENT III можете да намерите тук.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още