PISA

Информация за PISA

Programme for International Student Assessment (PISA)
Програма за международно оценяване на учениците на
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Какво е PISA?

    Програмата за международно оценяване на учениците (PISA) е разработена от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) през 1990-те години като периодично международно стандартизирано оценяване на 15-годишните ученици. Тя възниква в отговор на необходимостта от разработване на индикатори за сравняване на качеството на образованието в отделните държави. Програмата се осъществява съвместно от ОИСР и от държави, които не членуват в организацията. Началото е поставено през 2000 г., когато е осъществен първият етап на проекта – PISA 2000. В него се включват 43 държави. PISA се провежда през периоди от три години: през 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 и 2015 г. Оценяването обхваща три познавателни области: четене, математика и природни науки. Във всеки етап акцентът се поставя върху една област, а другите две са представени относително по-общо.
    Повече от 1 милион 15-годишни ученици от цял свят са се включили в програмата до днес.

    С какво PISA се различава от другите международни сравнителни оценявания?

    PISA не е единственото международно сравнително изследване на постиженията на учениците. Но за разлика от останалите подобни проучвания, PISA не е пряко свързана с изискванията на националните учебни програми, което я прави приложима и достъпна за повече държави. PISA измерва постиженията на учениците в контекста на образователните цели, дефинирани от обществото.

    В PISA 2012 за пръв път, наред с традиционното тестиране (на хартиен носител), е въведено електронно-базирано оценяване, при което тестовете са разработени и се администрират в електронен формат.

    Защо се провежда PISA?
 
… за да определи доколко 15-годишните ученици, които са в края на задължителното си обучение, са подготвени за съвременното общество на познанието;
… за да оцени функционалната грамотност на 15-годишните ученици в областта на четенето, математиката и природните науки.
   
    Какво оценява PISA?
   
    PISA е ориентирана към бъдещето, към способността на учениците да използват познанията и уменията си в условията на реални житейски ситуации.
    PISA измерва компетентности, които се приемат като особено важни за самостоятелната обществена реализация и успешната адаптация на младия човек към променящата се реалност.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още