Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Изследване на четивната грамотност на ученици в VI клас

22.12.14 Новини

1_book_1.jpgПрез учебната 2013-2014 г. ЦКОКУО и Фондация “Заедно в час”, следвайки утвърдената традиция на ползотворно сътрудничество, проведоха оценяване на четивната грамотност на извадка от около 300 ученици от VI клас в началото и в края на учебната година. Целта на оценяването беше да се измери напредъкът на учениците в изследваните паралелки в рамките на една учебна година, както и да се определи влиянието на различни фактори върху постиженията им, в това число: културния, социалния и икономическия статус на учениците; мотивацията им за учене и отношението им към учебния процес; училищната среда; най-често използваните методи на преподаване и др. Резултатите от изследването са представени в доклад, публикуван тук.