Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Нови анализи, разработени с данните от изследването PISA 2015, върху основната оценявана област – природни науки.

19.01.18 Публикации

„Анализ на задачите в PISA по отношение на измерване на таксономично определените видове знания“ с автори доц . д-р Мая Гайдарова, СУ, Физически факултет
Георги Георгиев, ЦОПУО

„PISA 2015: Данни от въпросниците и изводи от тях“ с автор проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова