Център за оценяване в предучилищното и училищното образование

Изпити по български език за българско гражданство

Обща информация

Изпитите за установяване степента на владеене на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация се организират и провеждат от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (бивш Център за контрол и оценка на качеството на училищното образование) на основание чл. 12 , т. 5 от Закона за българското гражданство и Наредба № 5 от 03.09. 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация.

В съответствие с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание за обявяването на извънредно  положение,  препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България и със Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, съобщаваме следното:

1. Провеждането на изпити по Наредба № 5 от 3 септември 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация се отлага до второ нареждане.

2. Документите за кандидатстване ще се приемат само изпратени по Български пощи или по куриерска фирма.

3. Получаването на готови удостоверения за проведени изпити ще става САМО по куриерска фирма „Спиди“. За целта, моля, заявете на имейл ckoko@mon.bg, като изпратите следните данни: имена, входящ номер, адрес и телефон на получател.

За информация: e-mail: ckoko@mon.bg

Заповед на Министъра на образованието и науката

Изпит се провежда всеки месец, като датите се публикуват на сайта на ЦОПУО: copuo.bg.

 Необходими документи за участие:

Заявление по образец (изтегляне тук). Моля, декларирайте в заявлението дали пребивавате постоянно или продължително в България, като на последния ред подчертаете вярното.

Копие от документ за самоличност (заверено с „вярно с оригинала“, име и фамилия на лицето и подпис).

Нотариално заверено копие от документ за завършена езикова подготовка по български език от оторизирана институция, ако лицето притежава такъв документ.

Документите се подават в Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (бул. Цариградско шосе 125, бл. 5, ет. 2; карта можете да намерите тук) или се изпращат по пощата не по-късно от три дни преди изпитната дата (важѝ датата на пощенското клеймо).

Приемно време за подаване на документи, получаване на удостоверения и справки:
от 9:30 до 17:00 ч. (обедна почивка от 12:30 до 13:30 часа).

В деня на провеждане на изпита документи не се приемат.

Кандидатите трябва да се явят в деня на изпита пред входа на Център за подготовка на ученици за олимпиади, бул. "Драган Цанков" 21А (карта можете да видите тук), и да носят със себе си документ за самоличност.

Център за подготовка на ученици за олимпиади се намира в гр.София, на бул. "Драган Цанков" 21А, срещу "Интерпред", зад високите дипломатически блокове. В момента е отворена само една врата откъм ул. "Димитър Гичев". От спирката на метрото "Жолио Кюри" пресечете към срещуположния ъгъл на кръстовището (противоположно на Интерпред), продължете надолу по ул. "Жолио Кюри" до пресечката с ул. "Дим. Гичев" и завийте надясно. GPS координати: 42.671361 23.353472

Началото на сесията е от 13:30 ч., но според броя на кандидатите изпити могат да се провеждат на обявената дата с повече от една група. Информация за началния час за изпит на всеки кандидат се получава при подаване на документи. Ако документите са изпратени по пощата, началният час може да бъде проверен на тел: 02 970 56 11

Подаването на документи и явяването на изпит е безплатно за всички кандидати.

Изпитът се осъществява под формата на тест, съдържащ 20 въпроса, и се провежда в рамките на един астрономически час. Изпитът е успешно взет, ако кандидатът е отговорил правилно най-малко на 12 задачи от теста.

 

Примерни тестове с отговори:


Вариант 1.pdf
(281.85 KB)

Вариант 2.pdf (295.51 KB)

Вариант 3.pdf (353.57 KB)


Неиздържалите изпита имат право да кандидатстват отново не по-рано от 3 месеца след предходното си явяване (Наредба № 5 от 03.09. 1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация, чл. 6, ал.5).

За допълнителна информация: тел. 02 970 56 11 или на  e-mail: ckoko@mon.bgРЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТА