Обща информация


Центърът за контрол и оценка на качеството на училищното образование е държавно обслужващо научно-информационно звено, юридическо лице и второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката. ЦКОКУО е възложител на обществени поръчки съгласно чл. 7, т.1 от ЗОП.

По силата на чл. 8, ал. 3 от ЗОП фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в ЦКОКУО се извършват от директора му.

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от ЦКОКУО можете да получите от:

Отдел АПСФО на e-mail: i.beneva@mon.bg

Данни за кореспонденция с ЦКОКУО във връзка с възлаганите от него обществени поръчки:

1113 София, бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11

факс: + 359 2 870 20 62

e-mail: ckoko@mon.bg

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още