Дейност 5

Описание на дейността

Разработване на цялостна организационна структура и информационна система за осъществяване на външното оценяване и националните изпити; определяне на отговорностите и задълженията на ангажираните институции

Описание на дейностите:

Мащабността на дейностите по организиране и провеждане на националните изпити и външното оценяване налага разработването на логистичен модел за провеждането им. За подпомагане на координацията по организирането на цялостния процес е необходимо да бъде създадена интегрирана информационна система и да бъдат изградени специално оборудвани центрове в страната.

Дейности:

-    Разработване на конкретни процедури за провеждането на националните изпити и външното оценяване и определяне на отговорностите и задълженията на ангажираните институции.
-    Създаване на интегрирана информационна система за организация и координация на националните изпити и външното оценяване, която да обслужва цялостния процес.
-    Изграждане на специално оборудване изпитни центрове на територията на страната.

Резултати:

•    логистичен модел за провеждане на национални изпити и външно оценяване;
•    разработена информационна система (софтуер) за националните изпити и външно оценяване;
•    не по-малко от 2 изпитни центъра, оборудвани с необходимата техника за 40 работни места;

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още