Дейност 3

Oбучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор

Доклад за резултатите от обученията на оценители на тестови задачи със свободен отговор

Доклад на проф. Енчо Герганов - консултант по проекта

График на обученията на оценители на тестови задачи по БЕЛ за ДЗИ през ЮНИ 2010 г.

График на обученията на оценители на тестови задачи по БЕЛ за 7. клас през ЮНИ 2010 г.

Обучение на оценители на тестови задачи по английски език през ЮНИ 2010 г.

Обучение на оценители на тестови задачи по история и цивилизация през ЮНИ 2010 г.

График на обученията на оценители на тестови задачи по география и икономика през ЮНИ 2010 г.

График на обученията на оценители на тестови задачи по математика за 7. клас през ЮНИ 2010 г.

График на обученията на оценители на тестови задачи по математика за ДЗИ през ЮНИ 2010 г.

График на обучението на оценители на тестови задачи по математика за ДЗИ (1 група) през МАЙ 2010 г.

График на обучението на оценители на тестови задачи по математика за външното оценяване в 7. клас (1 група) през МАЙ 2010 г.

График на обученията на оценители на тестови задачи по български език и литература за външното оценяване в 7. клас (3 групи) през МАЙ 2010 г.

График на обученията на оценители на тестови задачи по английски език (1 група) през МАЙ 2010 г.

График на обученията на оценители на тестови задачи по български език и литература за ДЗИ (4 групи) през АПРИЛ 2010 г.

График на обученията на оценители на тестови задачи със свободен отговор по руски език (1 група) и по френски език (1 група) през АПРИЛ 2010 г.

График на обученията на оценители на тестови задачи със свободен отговор по математика за ДЗИ (5 групи) през АПРИЛ 2010 г.

График на обученията на оценители на тестови задачи със свободен отговор по география и икономика (2 групи) през м. март 2010 г.

График на обучението на оценители на тестови задачи със свободен отговор по английски език (1 група) през м. март 2010 г.

График на обученията на оценители на тестови задачи със свободен отговор по предметен цикъл "Философия" (1 група) през м. март 2010 г.

График на обученията на оценители на тестови задачи със свободен отговор по биология и здравно образование (2 групи) през м. март 2010 г.

График на обучението на оценителите на тестови задачи със свободен отговор по немски език (1 група) през м. март 2010 г.

График на обучението на оценителите на тестови задачи със свободен отговор по химия и опазване на околната среда през м. март 2010 г.

График на обучението на оценителите на тестови задачи със свободен отговор по история и цивилизация (последна група) през м. март 2010 г.

График на обучението на оценителите на тестови задачи със свободен отговор по физика и астрономия (1 група) през м. март 2010 г.

График на обученията на оценителите на тестови задачи със свободен отговор по български език и литература (3 групи) през м. март 2010 г.

Списък на участниците в обученията на оценители на тестови задачи със свободен отговор (1 февруари 2010 г.)

График на обученията на оценителите на тестови задачи със свободен отговор през м. февруари 2010 г. (6 групи по български език и литература; 2 групи по история и цивилизация)

Участниците в обучителните семинари за оценители на тестови задачи със свободен отговор ще бъдат уведомявани по електронната поща за състава на групите и графика на обученията от сътрудниците на "Компания за международни конгреси" ООД - официален агент по проект "Разработване на система за оценка на качеството на средното образование". Настоятелно молим всички участници да препотвърждават участието си в групите, в които са включени, на електронния адрес, посочен в изпратеното им писмо.

Все още има свободни места за участници в обученията по български език и литература (ДЗИ и 7. клас), география и икономика, италиански и испански език.

Приемаме формуляри до запълване на групите.

Кандидатите за обучението на оценители на тестови задачи със свободен отговор за ДЗИ следва да са преподаватели по съответния учебен предмет в гимназиален етап на средната образователна степен, експерти в РИО или университетски преподаватели. Кандидатите за обучението на оценители на тестови задачи по български език и литература за външното оценяване в 7. клас трябва да са преподаватели в прогимназиален етап. Всеки участник, успешно преминал обучението, ще получи сертификат за участие в обучение на оценители и ще бъде включен в списък на сертифицираните оценители на тестови задачи със свободен отговор. Списъкът ще бъде предоставен на МОМН и РИО и ще се използва при подбора на оценителите за ДЗИ и външното оценяване в 7. клас.

Формуляр за участие в обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор (за учители и експерти в РИО)

Формуляр за участие в обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор (за университетски преподаватели)

Формулярите се изпращат в електронен вид на  електронен адрес s.petrova@mon.bg 

За допълнителна информация:

Светла Петрова, тел. (02) 9705650

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още