Дейност 3

Описание на дейността

Обучение на оценители

Обучение на преподаватели във висши училища и учители по всички учебни предмети за оценители на тестови задачи при провеждане на национални изпити и външно оценяване

Подобно на много страни по света, външното оценяване в България, в това число и Държавните зрелостни изпити, се провежда във формата на стандартизиран тест. Една от най-важните особености на стандартизираните тестове е оценяването на задачите със свободен отговор (есе, писмена разработка по тема, решаване на математическа задача и др.) да се извършва по стандартен начин и в съответствие с предварително разработени критерии. За да се създадат еднакви условия за всички изпитвани и да се намали степента на субективизъм при оценяването, е необходимо да се осигури висока степен на съгласуваност между оценителите, което е постижимо в резултат на целенасочено обучение.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

  • разработена методика за обучение на оценители на тестови задачи със свободен отговор;
  • обучителни материали, оформени като учебно пособие за обучение на оценители на тестови задачи;
  • 2900 лица, получили сертификат за участие в обучение на оценители на тестови задачи.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още