Дейност 2

Описание на дейността

От събрания опит при проведените до този момент външни оценявания е видна необходимостта от разработването на обща методология в съответствие с международните стандарти за външно оценяване. Създаването на система за национално стандартизирано външно оценяване е заложено като една от основните цели на „Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.)”.

Изпълнението на тази дейност ще мине през следните основни етапи:

1.    Ще се анализират резултатите от проведените външни оценявания в 4. клас (2007 и 2008 г.) и 5. клас (2008 г.); изпитите след 7. клас по български език и литература и математика (2007 и 2008 г.); проведените апробации от ЦКОКО за периода 2006 – 2008 г.; държавните зрелостни изпити (2008 г.) и други оценявания, провеждани през годините.

2.    Ще се анализират добрите световни практики в областта на външното оценяване и съществуващите международно признати стандарти за качество в областта, с оглед прилагането им в българската образователна система, като отчетат нейните  специфики.
3.    Ще се проведе анкетно проучване с 100-150 учители по съответния учебен предмет за приложимостта на използван  през 2008 или 2009 инструментариум за външно оценяване.

4.     Ще се анализира нормативната база за средното образование, като се отчете подготвяния нов закон за народната просвета, за да се набележат стъпките и необходимите промени в нормативните документи, касаещи реализацията на дейността.

5.    Ще се изготви методика за синхронизиране на оценките от вътрешното и външното оценяване (съдържателна валидност).

6.    Ще се разработи рамка и стратегия за провеждане на национално стандартизирано външно оценяване, с оглед направените анализи и новата образователна структура.

7.    Ще се предложи методология за конструиране на надежден и валиден инструментариум за оценяване, включваща набор от технически указания, съдържащи съответните критерии за качество, за:

-    формиране на представителни извадки;
-    конструиране на тестови задачи;
-    оценка на изпълнението на задачи със свободен отговор;
-    анализ на надеждността (на теста и на оценителите);
-    анализ на съдържателната валидност;
-    определяне на прагови стойности;
-    съпоставимост на резултатите от различни външни оценявания;
-    анализ и описание на резултатите от външното оценяване.

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още