Дейност 1

Описание на дейността

Дейност 1 – Разработване на стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети и по етапи

Описание на дейността

Разработване на стандарти за вътрешно оценяване на база на съществуващите учебни програми и държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание (УС) по 8те културно- образователни области и по етапи и по учебни предмети, като се определят праговете за формиране на оценките в резултат от изпитванията в училище.
Държавните образователни изисквания (ДОИ) за учебно съдържание (УС) по културно-образователни области, по етапи и по учебни предмети са стандарти, на базата на които са разработени настоящите учебни програми. Учебните програми конкретизират учебното съдържание, което трябва да бъде усвоено по даден учебен предмет в рамките на даден клас, етап или степен на образование. У нас все още липсват стандарти за оценяване, на основата на които да се оцени степента на усвояване на конкретното учебно съдържание.
Разработването на стандарти за вътрешно оценяване цели да покрие именно тази липса, като конкретизира нивата на овладяване на конкретни знания и умения и ги обвърже с категориите на възприетата у нас шестобална система на оценяване (слаб, среден, добър, много добър и отличен).
Изпълнението на тази дейност ще мине през следните основни етапи:
1. Екип от експерти ще изготви обща методика за изработване на стандарти за вътрешно оценяване на база на проучване на нашия и чуждия опит.
2. Ще бъдат подбрани университетски преподаватели и учители и ще бъдат съставени и обучени експертни комисии за всеки учебен предмет и етап (общо 510 лица), според изготвени критерии. Комисиите ще имат следната структура:

• 19 координатори по културно-образователните области;
• 391 експерти, които ще разработват стандарти по учебен предмет, клас и етап;
• 102 експерти за експертна оценка на разработените стандарти.

       3.  Експертните комисии ще разработят стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети за всеки клас от етапите 1-4, 5-7, 8-12 клас въз основа на предложената методика, ДОИ и съответните учебни програми.
       4.  Ще се проведе изследване с около 200 учители чрез изготвяне на експертна карта с оглед оценка на адекватността и приложимостта на разработените стандарти за вътрешно оценяване. Ще се проведе пилотно обучение за работа със стандартите.
       5.  Ще се изработят 3 методически ръководства за учителите (по едно за всеки етап) за приложение на стандартите за вътрешно оценяване в системата на училищното образование. Стандартите ще бъдат оформени като проекто¬предложение за наредба за ДОИ за вътрешно оценяване по етапи и учебни предмети.
Очаквани резултати
• разработена  обща методика за изработване на стандарти за вътрешно оценяване;
• разработени критерии за подбор на университетски преподаватели и учители;
• 510 университетски преподаватели и учители, обучени да разработят стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети за всеки клас и етап;
• разработени стандарти за вътрешно оценяване по учебни предмети за всеки клас от етапи 1. –  4. клас, 5. – 7. клас и 8. – 12. клас;
• изготвени 3 методически ръководства за учителите;

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още