Събиране на оферти с обява

16.03.18 Профил на купувача

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява


Име на поръчката: 
„Осигуряване провеждането на Национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в Х клас чрез предоставяне на право на ползване и софтуерна поддръжка на електронна платформа“


Уникален номер в АОП: 9073955


Съобщение за удължаване на срока за получаване на оферти

Документация:

Обява.pdf (371.28 KB)

Документация.pdf (988.33 KB)

Образци.docx (57.47 KB)

Протокол.pdf (148.63 KB)

Договор.pdf (383.68 KB)

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още