Събиране на оферти с обява

19.04.17 Профил на купувача

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Име на поръчката:
 Обобщаване на резултатите по предмети, агрегиране, експорт и извеждане на резултатите и достъп до графична база данни с изпитни работи от държавните зрелостни изпити чрез уеб интерфейс с възможност за търсене по име на зрелостник, както и получаване на обобщени справки според заложени критерии. Изготвяне на справки и статистика и подготовка за експорт към уеб за изпитните сесии май-юни и август-септември на учебна година 2016/2017

Уникален номер в АОП: 9063481

27.04.2017 г.

Информация за удължаване на първоначален срок за получаване на оферти с номер в
АОП: 9063746


Документация:

Обява.pdf (132.64 KB)

Документация.pdf (1005.28 KB)

Образци.docx (50.92 KB)

Протокол.pdf (153.4 KB)

Договор.pdf (114.49 KB)

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още