Събиране на оферти с обява

28.03.17 Профил на купувача

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява.


Име на поръчката:
Организиране на непрекъсната тестова среда за онлайн оценяване, корекция, апробации и анализ на база сканирани изпитни работи от държавните зрелостни изпити за учебна година 2016/2017. Мониторинг, поддръжка, helpdesk и обучение за работа със системата.

Уникален номер в АОП: 9062771

4.04.2017 г.
Информация за удължаване на първоначален срок за получаване на оферти с номер в АОП: 9063006

Удължаване.pdf (495.17 KB)

Обява.pdf (700.22 KB)
 Договор.pdf (234.9 KB)

Информация-за-извършено-плащане-1.pdf (191.5 KB)

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още