TALIS

Mеждународно изследване на преподаването и ученето

TEACHING AND LEARNING INTERNATIONAL SURVEY (TALIS)

Кратко представяне на изследването
 
Изследването TALIS се осъществява от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD) заедно с Международната асоциация за оценяване на постиженията в образованието (IEA) и Центъра по статистика – Канада (Statistics Canada).

TALIS е първото международно изследване, което поставя в центъра на изследователския проблем учителите, като основно се фокусира върху учебната среда и работните условия на учителите в училищата. Участието в него дава възможност на учителите и директорите на училищата да дадат своя принос за анализа на учебната среда и за развитието на образователни стратегии.

Изследването се провежда в 24 страни от 4 континента. В целевата група са включени учители, преподаващи в прогимназиален етап (V – VІІІ клас), както и директорите на училищата, в които те преподават. TALIS се състои от две фази (пилотна и същинска) и се провежда със случайни извадки. Разработени са два въпросника – един за учителите и един за директорите на училищата. Изследването е анонимно и се спазват всички изисквания за конфиденциалност на данните. Изследването няма за цел да оценява конкретния учител, директор или конкретното училище. 

България и TALIS

България се включи в изследването през пролетта на 2007 г. с финансовата подкрепа на Европейската комисия. У нас TALIS ще се проведе по следния начин:
    • пилотно изследване в 20 случайно избрани училища в периода 15 октомври – 16 ноември 2007 г.
    • основно изследване в 200 случайно избрани училища в периода 4 март – 28 март 2008 г.

В България изследването се провежда от Центъра за контрол и оценка на качеството на образованието.

През месец септември 2009 г. беше публикуван международният доклад от изследването: Creating Effective Teaching and Learning Environments: First results from TALIS на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD).

Националният доклад от изследването TALIS „Създаване на ефективна среда за преподаване и учене: Резултати от международното изследване за преподаване и учене TALIS на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие”, фокусиращ се главно върху участието на България беше публикуван в средата на месец декември 2009 г.

За повече информация
Марина Мавродиева, координатор на TALIS
Тел. 02 970 56 57
e-mail: m.mavrodieva@mon.bg

ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И
УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Намерете ни
на картата

   

1113 София
бул. “Цариградско шосе” 125 бл. 5

тел.: +359 2 970 56 11
факс: + 359 2 870 20 62
e-mail: ckoko@mon.bg

Още